Stomatolog dziecięcy Kędzierzyn-Koźle, sedacja wziewna, leczenie gazem rozweselającym 

Umów się na wizytę 

Wszelkie prawa zastrzeżone, wykonanie JL.

01 maja 2020

RODO

INFORMACJA DLA PACJENTA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Stomatologia Ogólna i Dziecięca Milena Stefańczyk  Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Stomatologia Ogólna i Dziecięca Milena Stefańczyk  ul. Kłodnicka 8/II  47-206  Kędzierzyn-Koźle,  NIP: 7732086654 („Administrator”).

Większość danych podaje Pani/Pan samodzielnie.
Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, historii leczenia, wyniki badań. Dane te są zbierane tylko jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu leczenia.

Celem przetwarzania Pani/Pana  danych jest: - ustalenie Pani/Pana  tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim (art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO – art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta oraz par. 10 ust. 1 pkt 2 Rozp. MZ)
- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust. 2 lit h RODO – art. 24 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta)
- realizacja praw pacjenta – odbieranie oświadczeń, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej – art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust. 3 i art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta
- kontakt (na podany nr e-mail lub telefonicznie) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do świadczenia, odbiór wyników, poinformowanie o terminie i godzinie wizyty) – art. 6 ust 1 lit b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – zarządzanie harmonogramami)
- dochodzenie roszczeń oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej– ART. 6 ust. 1 lit c – art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości
- marketing bezpośredni własnych usług - art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) zagwarantowanie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie siedziby Administratora – dane z monitoringu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie zgody (w razie jej wyrażenia) - w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne.
Zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem. Zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: milenastefanczyk@oent.eu

Pani/Pana dane mogą być udostępniane:
- innym podmiotom leczniczym współpracującym z Somatologia Ogólna i Dziecięca Milena Stefańczyk  w celu zapewnienia ciągłości leczenia
- osobom upoważnionym przez Panią/Pana
- dostawcom usług w zakresie techniki dentystycznej (laboratoria protetyczne)

Pani/Pana dane będą powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług, w szczególności:
- dostawcom usług księgowych (przykładowo: wystawiając Pani/Panu  fakturę, musimy przekazać ją do rozliczenia do naszego biura rachunkowego, i w ten sposób powierzamy podmiotowi świadczącemu nam usługi księgowe Państwa dane – zawarte na fakturze – do przetwarzania)
- dostawcom usług i rozwiązań technicznych i organizacyjnych (teleinformatycznym, firmom kurierskim, pocztowym, dostawcom sprzętu diagnostycznego)
- dostawcom usług prawnych i doradczych (kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym)

Pani/Pana  dane nie będą przekazywane poza obszar UE.

Pani/Pana  dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu.
Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.

Korzystanie z usług Stomatologia Ogólna i Dziecięca Milena Stefańczyk  jest dobrowolne jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w tym do ustalenia Pani/Pana tożsamości. Brak podania danych będzie skutkował odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia.

Ze względów rachunkowych i podatkowych podanie przez Panią/Pana  danych jest wymagane przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury.

Brak podania numeru telefonu lub e-mail (podawanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu ze strony Stomatologii Ogólnej i Dziecięcej Milena Stefańczyk, odwołania wizyty tym trybem (sms, mail).

Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO).

Ma Pani/Pan  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;  wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego - w dowolnym momencie.

Chcąc skorzystać z uprawnień prosimy aby skontaktował się Pani/Pan  z nami w następujący sposób: drogą mailową:
milenastefanczyk@onet.eu
W celu uzyskania dostępu do danych ich modyfikacji lub usunięcia prosimy umówić się na spotkanie osobiście w celu weryfikacji danych przez osobę upoważnioną.

Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, Pai/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

609 529 530

Stomatolog dziecięcy, leczenie z gazem rozweselającym.

Milena Stefańczyk