609 529 530

Stomatolog dziecięcy, leczenie z gazem rozweselającym.

Milena Stefańczyk

Informacja o przetwarzaniu danych

 

INFORMACJA DLA PACJENTA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Stomatologia Ogólna i Dziecięca Milena Stefańczyk

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stomatologia Ogólna i Dziecięca Milena Stefańczyk ul. Kłodnicka 8/II 47-206 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 7732086654 („Administrator”). Większość danych podaje Pani/Pan samodzielnie. Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, historii leczenia, wyniki badań. Dane te są zbierane tylko jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu leczenia.

 

Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest:

- ustalenie Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim (art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO – art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta oraz par. 10 ust. 1 pkt 2 Rozp. MZ)

- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust. 2 lit h RODO – art. 24 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta)

- realizacja praw pacjenta

– odbieranie oświadczeń, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej – art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust. 3 i art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta

- kontakt (na podany nr e-mail lub telefonicznie) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do świadczenia, odbiór wyników, poinformowanie o terminie i godzinie wizyty) – art. 6 ust 1 lit b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora

– zarządzanie harmonogramami)

- dochodzenie roszczeń oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej– ART. 6 ust. 1 lit c – art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości

- marketing bezpośredni własnych usług - art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) zagwarantowanie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie siedziby Administratora

– dane z monitoringu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

 

Dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie zgody (w razie jej wyrażenia) - w celu wskazanym w treści udzielonej zgody. Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne. Zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem. Zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: milenastefanczyk@oent.eu Pani/Pana dane mogą być udostępniane: - innym podmiotom leczniczym współpracującym z Somatologia Ogólna i Dziecięca Milena Stefańczyk w celu zapewnienia ciągłości leczenia - osobom upoważnionym przez Panią/Pana - dostawcom usług w zakresie techniki dentystycznej (laboratoria protetyczne) Pani/Pana dane będą powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług, w szczególności:

- dostawcom usług księgowych (przykładowo: wystawiając Pani/Panu fakturę, musimy przekazać ją do rozliczenia do naszego biura rachunkowego, i w ten sposób powierzamy podmiotowi świadczącemu nam usługi księgowe Państwa dane – zawarte na fakturze – do przetwarzania)

- dostawcom usług i rozwiązań technicznych i organizacyjnych (teleinformatycznym, firmom kurierskim, pocztowym, dostawcom sprzętu diagnostycznego) - dostawcom usług prawnych i doradczych (kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym) Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar UE. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody. Korzystanie z usług Stomatologia Ogólna i Dziecięca Milena Stefańczyk jest dobrowolne jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w tym do ustalenia Pani/Pana tożsamości. Brak podania danych będzie skutkował odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia.

 

Ze względów rachunkowych i podatkowych podanie przez Panią/Pana danych jest wymagane przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury. Brak podania numeru telefonu lub e-mail (podawanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu ze strony Stomatologii Ogólnej i Dziecięcej Milena Stefańczyk, odwołania wizyty tym trybem (sms, mail). Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO).

 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego - w dowolnym momencie.

 

Chcąc skorzystać z uprawnień prosimy aby skontaktował się Pani/Pan z nami w następujący sposób: drogą mailową: milenastefanczyk@onet.eu W celu uzyskania dostępu do danych ich modyfikacji lub usunięcia prosimy umówić się na spotkanie osobiście w celu weryfikacji danych przez osobę upoważnioną. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, Pai/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Stomatolog dziecięcy Kędzierzyn-Koźle, sedacja wziewna, leczenie gazem rozweselającym 

Umów się na wizytę 

Wszelkie prawa zastrzeżone, wykonanie JL.